Skip links

Privacy policy

We love to hear from you

Privacy policy

Vanaf 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking.
Bedoeling is ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nog beter beveiligd en beheerd worden.
Meer info hierover vindt u terug in deze privacyverklaring:
1. Verantwoordelijke organisatie:
BZ BVBA (ondernemingsnummer BE 0564.939.975) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle contactgegevens kan u vinden op onze website www.bowlingdering.be
2. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

BZ BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

3. Verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de Gegevensbescherming: Vyncke Kris
4. Persoonsgegevens die wij verwerken:
BZ BVBA verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik (gebeurlijk) verwerk:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Nationaal rijksregisternummer
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Locatiegegevens
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
5. De wettelijke grondslagen van het verwerken van persoonsgegevens zijn de volgende:
– ter behartiging van uw belangen waarvoor u ons als bowling raadpleegt
– het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
– te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over onze dienstverlening en eventuele wijzigingen daaraan
6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
BZ BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In principe betreft de bewaartermijn 7 jaar na einde boekjaar (dan wel 1 jaar na einde samenwerking).
7. Geen delen van persoonsgegevens met derden:
BZ BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.
8. Uw rechten:
gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht
om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U heeft desgevallend de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T+32 (0)2 274 48 00
F+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
9. Uw toestemming met deze werkwijze en akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring blijkt uit de ondertekening van ons bijzonder mandaat bij aanvang van de samenwerking.